Om du ikke er fornøyd med din advokat vil du kunne ha rett til å klage på advokaten. Dette gjelder dersom advokaten ikke har fulgt regler for god advokatskikk eller at advokaten krever urimelige høy betaling.

Hvordan klage?

Klagen sendes da til disiplinærmyndighetene, men vil kun bli tatt til realitetsbehandling om klagen anses som «rettslig klageinteresse» jf. §5 fra behandlingsreglene.

Det man oppnår ved klagen dersom den går igjennom er at advokaten får kritikk, irettesettelse eller en advarsel. Dersom saken er svært alvorlig kan det føre til at advokaten mister sin advokatbevilling. Når klagen gjelder et urimelig høyt salær, altså betaling, vil disiplinærmyndigheten enten redusere eller bortfalle beløpet.

Erstatning

Skulle du ønske erstatning som følge av feil advokaten har gjort, vil du ikke få dette selv om klagen vinner frem. Da må du fremme erstatningskrav ovenfor advokatens forsikringsselskap.

Husk på at det er ikke alt man kan klage på, for eksempel dersom det er spørsmål som bringes inn for domstolene, eller saker som gjelder eiendomsmegling gjennom Reklamasjonsnemda.