I følge straffeprosessloven har alle som er tiltalt eller siktet i en straffesak rett til bistand fra en forsvarsadvokat, jf. §94. Som siktet kan man selg velge hvilken advokat man ønsker, men dersom man selv ikke velger en advokat vil staten tildele en forsvarer på det offentliges regning.

Situasjoner du trenger forsvarsadvokat

Men når trenger man egentlig en forsvarsadvokat? Det er en rekke saker en forsvarer bistår med, deriblant promillekjøring, tyveri og andre straffbare handlinger. I en etterforskningssak er det snakk om å være mistenkt, siktet eller tiltalt. Dersom man er mistenkt vil siktelsen frafalles dersom etterforskningen tilsier at personen ikke regnes som skyldig i handlingen. Etter en etterforskning kan den siktete bli tatt ut som tiltalt fra påtalemyndighetene om de mener personen skal dømmes for handlingen. Under hele sakens gang fra etterforsking til dommen faller har personen krav på å bli sett på som uskyldig, inntil det motsatte er bevist.

Tale for mistenkte

En forsvarer skal tale for den mistenktes uskyld eller formidle omstendighetene og passe på at det ikke blir uriktig domfellelse. En dyktig forsvarsadvokat vil derfor utfordre påtalemyndighetenes bevis og reise kritiske spørsmål. Videre skal han sikre klientens menneskerettigheter.